Algemene voorwaarden van DuPho

Microsoft Word - DuPho Algemene voorwaarden jan 2022.docx

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, danwel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken opéén lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tusseneen Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen enmondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van eenovereenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijnafgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograafeenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehoudenwordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruikvan het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te wordenvergoed.

4. Factuur en betaling

  • 4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • 4.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in denakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechtdaaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging vanvoldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook istoegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog nietheeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder gevalbinnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aande Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijketermijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredigeschade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor deuitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig vooraanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spantzich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever alsbedoeld in het vorige lid.

6.3 De opdracht is ten alle tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, nietzijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komenvoor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts wordenuitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord isondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij opwelk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op deovereengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professioneleopdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van devergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8. Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijnverplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staatis zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvendearbeidsongeschiktheid.

8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overlegmet de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordtaangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijnverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnenvoldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief degemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden dezefactuur te voldoen.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartijwordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van eenlicentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerteen/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dezenimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, tenbehoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van deovereenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomenen valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschrevenexploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijketoestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordtbeschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminstedriemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor eendergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overigegeleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe enindirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk teworden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie teworden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van eenFotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conformartikel25lid1subcendAwinacht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomendepersoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht opnaamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enigrecht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht opvergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke enbuitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemdeLicentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken vanderden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van hetfactuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vorderingaankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen deWederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweervoeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijkte beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrektelicentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordenbeheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze AlgemeneVoorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zalworden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional PhotographersPiet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam

© DuPho. Februari 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onderdepotnummer 12/2022 

 

General terms and conditions of DuPho

1. Definitions

In these General Terms & Conditions the following terms have the meanings referredto: Aw: Copyright Act [Auteurswet] 1912
Photographic Work: photographic works as referred to in Article 10, section 1,subsection 9 of the Aw, or other works covered by the Aw that can be equated with saidphotographic works.

Photographer: the user as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.Other Party: the other party as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.Usage: copying and/or publication as defined by Article 1 in conjunction with Articles 12and 13 of the Aw.

2. Application

These General Terms and Conditions apply to all legal relationships between aPhotographer and Other Party, including offers, confirmations of assignments and oralor written agreements, even after the termination of an agreement, unless the partieshave explicitly deviated from these Terms and Conditions in writing.

3. Price

3.1 If the parties have not agreed a price, the Photographer will fix the price in areasonable and fair way, bearing in mind the scope and extent of the desired usage ofthe work by the Other Party.
3.2 Necessary costs and/or additional work must be paid by the Other Party.

4. Invoice and payment

  • 4.1  Payment will be made within 14 days of the date of the invoice.
  • 4.2  If the Photographer has not received the amount due within the period

specified in 4.1, the Other Party will be in breach and therefore liable for interest at thestatutory rate plus 2%.
4.3 If the Other Party is in breach of any of its obligations under the agreement,including any infringement of copyright, it will be liable for all judicial and extra-judicialcosts incurred by the Photographer when acquiring payment.
4.4 All use of the Photographic Work, in any shape or form, is prohibited until theOther Party has paid any of the Photographer's invoices which might be outstanding.

5. Complaints

Complaints regarding the Photographic Work supplied must be reported to thePhotographer in writing/by e-mail as soon as possible, within a maximum of ten workingdays of its delivery. The Photographer has the right to substitute the rejected work withgood work within a reasonable period, unless this would cause disproportionatedamage to the Other Party.

6. Assignment

6.1 The client will notify the photographer of any specific wishes which areimportant for the execution of the assignment in writing and in good time before theassignment commences.
6.2 The Photographer carries out the assignment according to his own technicaland creative insight and is committed to meet the specific wishes of the client asreferred to in the previous paragraph.
6.3 The assignment is at all times to be regarded as a best-efforts obligation andnot as an obligation to achieve a result.
6.4 Changes to the assignment by the Other Party for whatever reason, are for theaccount of the Other Party and will only be implemented by the Photographer after aseparate offer for the additional costs has been signed as approved by the Other Partyand returned to the Photographer.
6.5 In the event of cancellation of an assignment contract by the Other Party, at anypoint in time and for whatever reason, the Photographer will be entitled to the agreedpayment. In the event of cancellation, a non-professional client will only owe areasonably determined part of the payment, bearing in mind the work alreadyperformed.

7. Delivery

Files are to be submitted in the agreed format and file type.

8. Illness/force majeure

8.1 The photographer is not liable for the non-fulfilment or late fulfilment of his/herobligations as a consequence of force majeure.
8.2 Force majeure not only means that which is referred to as such in law andjurisprudence, but all externally originating causes, whether foreseen or unforeseen, onwhich the photographer cannot exert any influence and as a result of which s/he isunable to fulfil his/her obligations, including illness and temporary and permanentincapacity for work

8.3 In the event of force majeure the photographer's obligations are to beassumed, in consultation with the client, by a fellow photographer who will bedesignated by the photographer.
8.4 If, in the event of force majeure, the photographer has already partially fulfilledhis/her obligations, or will only partially be able to fulfil his/her obligations, s/he will beentitled to invoice separately the already delivered portion of the services, including theexpenses incurred, and the client will be obliged to pay this invoice.

9. Copyright

The copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer.

10. Licence

10.1 Permission to use a Photographic Work by the Other Party will be grantedexclusively in writing/by e-mail in the form of a licence, of which the nature and scope isdescribed by the Photographer in the offer and/or the confirmation of the assignmentand/or the relevant invoice.
10.2 If the scope of the licence is not specified, it will never extend beyond the rightto one single use, in original form and for a purpose, circulation and method as intendedby the parties at the time they enter into the agreement, in accordance with thePhotographer's interpretation.
10.3 Exclusive use must always be agreed explicitly in writing and is not covered bythe right to use referred to in Article 10.2.
10.4 The Other Party is not permitted to transfer the right to use described in thisarticle to third parties unless the Photographer has granted written permission inadvance.
10.5 Unless otherwise agreed, the Other Party is not entitled to grant sub-licencesto third parties.

11. Infringement of copyright

11.1 Any unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringementof the Photographer’s copyright.
11.2 Any infringement entitles the Photographer to claim compensation of at leastthree times the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use,without losing any right to claim compensation for other damage (including the right tocompensation for all direct and indirect damage and all judicial and extra-judicial costsactually incurred).

12. Reference to name and Personality Rights

12.1 The name of the Photographer must be clearly credited alongside thePhotographic Work used, or included elsewhere in the publication with reference to thePhotographic Work.
12.2 In the event of the copying or publication of a Photographic Work the OtherParty will, at all times, observe the Photographer's personality rights in accordance withArticle 25, section 1, subsection c and d of the Aw.
12.3 In the event of any infringement of the Photographer's personality rights exArticle 25 of the Copyright Act, including the right to be named, the Other Party will owecompensation of at least 100% of the licence fee usually charged by the Photographerfor such type of use, without losing any right to claim compensation for other damage(including the right to compensation for all direct and indirect damage and all judicialand extra-judicial costs actually incurred).

13. Liability and rights of third parties

13.1 The Photographer is authorised to enter into this Agreement and grant theaforementioned Licence.
13.2 The Photographer is not liable vis-à-vis the Other Party for claims by thirdparties and/or damage resulting from the use and publication of the Work, except inthe event of gross negligence or intent on the part of the Photographer.

13.3 The Photographer's liability is, in any event, limited to the invoice amount or, ifand insofar related to insured damage, to the amount of the sum actually paid out bythe insurance.
13.4 If third parties give notice of, or submit, a claim vis-à-vis the Photographerand/or Other Party with regard to the Work, the Other Party and the Photographer willdetermine, on the basis of mutual consultation, whether they are going to submit adefence and how.

14. Bankruptcy/moratorium

The Photographer and the Other Party are each entitled to terminate the agreementwith immediate effect if the Other Party becomes bankrupt or is granted a moratorium.In the event of the bankruptcy of the Other Party, the Photographer will have the rightto terminate the licence.

15. Choice of law and forum

15.1 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject toDutch law.
15.2 Any dispute concerning the wording and explanation of these General Termsand Conditions and a legal relationship between the Photographer and the Other Partywill be brought before the court with relevant jurisdiction in the Netherlands.

DuPho. | Dutch Professional PhotographersPiet Heinkade 181-K
1019 HN AMSTERDAM

© DuPho. February 2022

The original Dutch version of these General Terms and Conditions has been filed withthe Court of Amsterdam under reference number 12/2022 

Using Format