Algemene voorwaarden van DuPho

1. DefinitiesIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, danwel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken opéén lijn kunnen worden gesteld.Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

2. ToepassingDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tusseneen Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen enmondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van eenovereenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijnafgeweken. 

3. Vergoeding3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograafeenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehoudenwordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruikvan het werk.3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te wordenvergoed. 

4. Factuur en betaling4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoeldetermijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%verschuldigd over het factuurbedrag.4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in denakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechtdaaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging vanvoldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook istoegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog nietheeft voldaan. 

5. KlachtenKlachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder gevalbinnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aande Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijketermijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredigeschade voor de Wederpartij zou leiden. 

6. Opdracht6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst nietuitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komenvoor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts wordenuitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord isondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij opwelk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op deovereengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professioneleopdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van devergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

7. AuteursrechtHet auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 

8. Licentie8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartijwordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van eenlicentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerteen/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dezenimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, tenbehoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van deovereenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomenen valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschrevenexploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijketoestemming van de Fotograaf.8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicentieste verlenen aan derden. 

9. Inbreuk op auteursrecht9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordtbeschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminstedriemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor eendergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overigegeleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe enindirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk teworden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie teworden opgenomen.10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van eenFotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conformartikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomendepersoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht opnaamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enigrecht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht opvergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke enbuitengerechtelijke kosten). 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemdeLicentie te verlenen.11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken vanderden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van hetfactuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vorderingaankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen deWederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweervoeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

12. Faillissement/surseanceZowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijkte beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrektelicentie te beëindigen. 

13. Rechts- en forumkeuze13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordenbeheerst door Nederlands recht.13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze AlgemeneVoorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zalworden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

DuPho. | Dutch Professional PhotographersPiet Heinkade 181-K1019 HC Amsterdam© DuPho. Augustus 2016Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

 

General terms and conditions of DuPho

1. DefinitionsIn these General Terms & Conditions the following terms have the meanings referred to: Aw: Copyright Act [Auteurswet] 1912 Photographic Work: photographic works as referred to in Article 10, section 1, subsection 9 of the Aw, or other works covered by the Aw that can be equated with said photographic works.Photographer: the user as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.Other Party: the other party as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.Usage: copying and/or publication as defined by Article 1 in conjunction with Articles 12and 13 of the Aw.

2. ApplicationThese General Terms and Conditions apply to all legal relationships between aPhotographer and Other Party, including offers, confirmations of commissions and oral or written agreements, even after the termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these Terms and Conditions in writing.

3. Price3.1 If the parties have not agreed a price, the Photographer will fix the price in a reasonable and fair way, bearing in mind the scope and extent of the desired usage of the work by the Other Party.3.2 Necessary costs and/or additional work must be paid by the Other Party.

4. Invoice and payment4.1 Payment will be made within 14 days of the date of the invoice.4.2 If the Photographer has not received the amount due within the period specified in 4.1, the Other Party will be in breach and therefore liable for interest at the statutory rate plus 2%.4.3 If the Other Party is in breach of any of its obligations under the agreement including any infringement of copyright, it will be liable for all judicial and extra-judicialcosts incurred by the Photographer when acquiring payment.4.4 All use of the Photographic Work, in any shape or form, is prohibited until theOther Party has paid any of the Photographer's invoices which might be outstanding.

5. ComplaintsComplaints regarding the Photographic Work supplied must be reported to thePhotographer in writing/by e-mail as soon as possible, within a maximum of ten working days of its delivery. The Photographer has the right to substitute the rejected work with good work within a reasonable period, unless this would cause disproportionate damage to the Other Party.

6. Commission6.1 The photographer is entitled to carry out work which is not explicitly described ina commission contract at its own technical and creative discretion.6.2 Changes to the commission by the Other Party for whatever reason, are for the account of the Other Party and will only be implemented by the Photographer after a separate offer for the additional costs has been signed as approved by the Other Party and returned to the Photographer.6.3 In the event of cancellation of a commission contract by the Other Party, at any point in time and for whatever reason, the Photographer will be entitled to the agreed payment. In the event of cancellation, a non-professional client will only owe a reasonably determined part of the payment, bearing in mind the work already performed.

7. CopyrightThe copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer.

8. Licence8.1 Permission to use a Photographic Work by the Other Party will be granted exclusively in writing/by e-mail in the form of a licence, of which the nature and scope is described by the Photographer in the offer and/or the confirmation of the commission and/or the relevant invoice.8.2 If the scope of the licence is not specified, it will never extend beyond the right to one single use, in original form and for a purpose, circulation and method as intended by the parties at the time they enter into the agreement, in accordance with thePhotographer's interpretation.8.3 Exclusive use must always be agreed explicitly in writing and is not covered by the right to use referred to in Article 8.2.8.4 The Other Party is not permitted to transfer the right to use described in this article to third parties unless the Photographer has granted written permission in advance.8.5 Unless otherwise agreed, the Other Party is not entitled to grant sub-licences to third parties.

9. Infringement of copyright9.1 Any unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringement of the Photographer’s copyright.9.2 Any infringement entitles the Photographer to claim compensation of at least three times the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use without losing any right to claim compensation for other damage (including the right to compensation for all direct and indirect damage and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

10. Reference to name and Personality Rights10.1 The name of the Photographer must be clearly credited alongside thePhotographic Work used, or included elsewhere in the publication with reference to thePhotographic Work.10.2 In the event of the copying or publication of a Photographic Work the OtherParty will, at all times, observe the Photographer's personality rights in accordance withArticle 25, section 1, subsection c and d of the Aw.10.3 In the event of any infringement of the Photographer's personality rights exArticle 25 of the Copyright Act, including the right to be named, the Other Party will owe compensation of at least 100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use, without losing any right to claim compensation for other damage(including the right to compensation for all direct and indirect damage and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

11. Liability and rights of third parties11.1 The Photographer is authorised to enter into this Agreement and grant the afore mentioned Licence.11.2 The Photographer is not liable vis-à-vis the Other Party for claims by third parties and/or damage resulting from the use and publication of the Work, except in the event of gross negligence or intent on the part of the Photographer.11.3 The Photographer's liability is, in any event, limited to the invoice amount or, if and insofar related to insured damage, to the amount of the sum actually paid out by the insurance.11.4 If third parties give notice of, or submit, a claim vis-à-vis the Photographer and/or Other Party with regard to the Work, the Other Party and the Photographer will determine, on the basis of mutual consultation, whether they are going to submit a defence and how.

12. Bankruptcy/moratoriumThe Photographer and the Other Party are each entitled to terminate the agreement with immediate effect if the Other Party becomes bankrupt or is granted a moratorium.In the event of the bankruptcy of the Other Party, the Photographer will have the right to terminate the licence.

13. Choice of law and forum13.1 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject toDutch law.13.2 Any dispute concerning the wording and explanation of these General Terms and Conditions and a legal relationship between the Photographer and the Other Party will be brought before the court with relevant jurisdiction in the Netherlands.

DuPho. | Dutch Professional PhotographersPiet Heinkade 181-K1019 HN AMSTERDAM© DuPho. August 2016The original Dutch version of these General Terms and Conditions has been filed with the Court of Amsterdam under reference number 66/2016

Using Format